Bezpečnosť a ochrana pri práci - BOZP

Viete aké sú povinnosti každého zamestnávateľa v oblasti BOZP?

 • Zamestnávateľ je povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie (§ 147, ods. 1) 311/2001)
 • Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Ak nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom, ktorá zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti (§ 22, ods. 1), 124/2006

S čím Vám vieme pomôcť my?

 • pomoc pri spracovaní kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • identifikácia a posudzovanie rizík za účasti zamestnancov a vedúcich zamestnancov s návrhom opatrení a potrebných OOPP
 • výkon školení zamestnancov o BOZP v zákonom stanovených termínoch
 • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa
 • výkon previerok pracovísk zamestnávateľa a identifikácia nedostatkov na pracovisku (preventívna kontrolná činnosť)
 • návrhy na zlepšenie stavu BOZP na pracovisku
 • asistencia pri kontrole orgánmi štátnej správy
 • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte nášho technika požiarnej ochrany a BOZP:
+421 911 744 912

Referencie

 • DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., služby PO a BOZP, administratívne a skladové priestory
 • ENGIE Services a.s., služby PO a BOZP, objekty spravované spoločnosťou
 • Mestská časť Dúbravka, služby PO, BOZP a CO, 22 objektov mestskej časti
 • CANON SLOVAKIA s.r.o., služby PO a BOZP administratívne priestory
 • Potten & Pannen - Staněk s.r.o., služby PO a BOZP administratívne priestory a predajňa
 • MABO, s.r.o., služby PO a BOZP sklad
 • KOFT Bratislava, a.s., služby PO a BOZP, administratívne priestory
 • PETRUZALEK s.r.o., služby PO a BOZP, administratívne a skladové priestory
 • REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., služby PO a BOZP, administratívne a skladové priestory