Požiarna ochrana

Služby technika PO

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v lehotách:

 • každých 12 mesiacov:
  • v obytných domoch
  • v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy
 • každých 6 mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
 • každé 3 mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch, ak štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:

 • organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
 • porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
 • stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
 • zariadení pre protipožiarny zásah,
 • trvalej voľnosti únikových ciest,
 • výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
 • funkčnosti požiarnych zariadení,
 • prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
 • označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru.

Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva:

 • raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska sa vykonáva raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.
 • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov.

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,

Účinnosť opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne sa preveruje cvičným požiarnym poplachom vo všetkých objektoch, pre ktoré je požiarny evakuačný plán vypracovaný. Cvičný požiarny polach sa musí vykonať najmenej raz za 12 mesiacov.

Referencie

 • Sloving spol, s r.o., kontrolná činnosť objekty: Slovnaf, Volkswagen
 • BORY MALL, kontrolná činnosť objekty: nákupné centrum
 • Mestská časť Dúbravka, kontrolná činnosť objekty: 22 objektov mestskej časti
 • G Plus s.r.o., kontrolná s servisná činnosť objekty: novostavby TWIN CITY
 • DCOrp s.r.o., kontrolná činnosť objekty: novostavba APARTMENTS Fuxová
 • GAMIX a.s., kontrolná s servisná činnosť objekty: novostavby ZUCKERMANDEL, PANORAMA CITY
 • RETKINS s.r.o., kontrolná činnosť objekty: novostavby bytové domy Drotárska, Radničné námestie
 • ENGIE Services a.s., kontrolná s servisná činnosť objekty: spravované objekty spoločnosťou
 • Slovenská národná galéria, kontrolná s servisná činnosť objekty: Esterházyho palác, Hurbanové kasárňe, Galéria L.Fullu Ružomberok
 • KOFT Bratislava, a.s., kontrolná činnosť objekty: polyfunkčná budova
 • CANON SLOVAKIA s.r.o., kontrolná činnosť objekty: administratívne priestory
 • PETRUZALEK s.r.o., kontrolná činnosť objekty: administratíva a skladové priestory
 • first facility - Slovakia s. r. o., kontrolná s servisná činnosť objekty: polyfunkčná budova TATRACENTRUM
 • VCES a.s., kontrolná s servisná činnosť objekty: Rezidencia CUBICON GARDENS
 • Rosum a.s., kontrolná s servisná činnosť objekty: novostavba ROSUM
 • SJL, a.s., kontrolná s servisná činnosť objekty: nájomné jednotky