Požiarna ochrana

Viete aké sú povinnosti každého zamestnávateľa v oblasti požiarnej ochrany?

Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

Naši kvalifikovaní technici Vám pomôžu zabezpečiť kompletné riešenie požiarnej ochrany:

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v lehotách:

 • každých 12 mesiacov:
  • v obytných domoch
  • v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy
 • každých 6 mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
 • každé 3 mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch, ak štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:

 • organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
 • porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
 • stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
 • zariadení pre protipožiarny zásah,
 • trvalej voľnosti únikových ciest,
 • výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
 • funkčnosti požiarnych zariadení,
 • prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
 • označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru.

Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva:

 • raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska sa vykonáva raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.
 • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov.

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,

Účinnosť opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne sa preveruje cvičným požiarnym poplachom vo všetkých objektoch, pre ktoré je požiarny evakuačný plán vypracovaný. Cvičný požiarny polach sa musí vykonať najmenej raz za 12 mesiacov.

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte nášho technika požiarnej ochrany a BOZP:
+421 911 744 912

Referencie

 • DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., služby PO a BOZP, administratívne a skladové priestory
 • ENGIE Services a.s., služby PO a BOZP, objekty spravované spoločnosťou
 • Mestská časť Dúbravka, služby PO, BOZP a CO, 22 objektov mestskej časti
 • CANON SLOVAKIA s.r.o., služby PO a BOZP administratívne priestory
 • Potten & Pannen - Staněk s.r.o., služby PO a BOZP administratívne priestory a predajňa
 • MABO, s.r.o., služby PO a BOZP sklad
 • KOFT Bratislava, a.s., služby PO a BOZP, administratívne priestory
 • PETRUZALEK s.r.o., služby PO a BOZP, administratívne a skladové priestory
 • First facility - Slovakia s. r. o., služby PO, polyfunkčná budova TATRACENTRUM
 • Brown-Immo Slov, a.s., Bratislava, služby PO administratívne priestory
 • REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., služby PO a BOZP, administratívne a skladové priestory