Servisná činnosť

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov:

Naša spoločnosť má odborne spôsobilých technikov, ktorí prídu priamo na Vašu prevádzku a hasiace prístroje skontrolujú a ak to bude potrebné odoberú ich za účelom vykonania opravy. Na nasledujúcu kontrolu nemusíte myslieť, náš technik Vás bude automaticky kontaktovať mesiac pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty a dohodne si s Vami termín kontroly.

  • Kontroly hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z.z. najmenej 1 x za 24 mesiacov, ak si výrobca nestanoví pri určitých podmienkach iný interval.
  • Tlakovú skúšku nádoby (opravu) je nutné vykonať každých 5 rokov. Výnimkou sú penové a vodné hasiace prístroje pri, ktorých je interval každé 2 roky.

Kontrola a oprava požiarnych vodovodov:

Kontroly požiarnych vodovodov vykonávame v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Kontrola a tlaková skúška požiarnej hadice sa vykonáva raz za 12 mesiacov. Ak sa pri kontrole zistí, že Vám chýba vybavenie, ktoré musí požiarny vodovod obsahovať, naši technici Vám ho po Vašom odsúhlasení doplnia a odstránia závady. Na nasledujúcu kontrolu nemusíte myslieť, náš technik Vás bude automaticky kontaktovať mesiac pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty a dohodne si s Vami termín kontroly.

Kontrola a preventívna údržba a prehliadka PÚ (dvere, klapky, mriežky):

Naša spoločnosť vykonáva aj preventívne údržby a prehliadky požiarnych uzáverov (dvere, klapky, mriežky) v zmysle vyhlášky MVSR č.478/2008 Z.z.

Montáž hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov (hydrantov):

Zaoberáme sa nie len dodávkou hasiacej techniky ale aj jej inštaláciou na stavbách. Naše referencie.

Protipožiarne upchávky a prestupy:

Vykonávame realizáciu požiarnych prestupov systémami Hilti a Dunamenti. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani požiarne neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi technických zariadení, ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.

Požiarne prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min.