Hasiace prístroje

V našej ponuke máme certifikované hasiace prístroje podľa EN 3 od rôznych výrobcov. Súčasťou dodávky je vešiak na hasiaci prístroj a sprievodná dokumentácia.

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmyslevyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

E-Shop: Hasiace prístroje

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu členia na:

  • prenosné hasiace prístroje
  • pojazdné hasiace prístroje

Hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na:

  • vodné
  • penové
  • práškové
  • CO2 (snehový)
  • halónové

Triedy hasiacich prístrojov

Jedným z predpokladov účinného hasenia rozvíjajúcich sa požiarov je aj voľba vhodného hasiaceho prístroja najmä s ohľadom na jeho schopnosť zahasiť danú horľavú látku. Podľa STN EN 2/A1 (92 0001) sa klasifikujú rôzne druhy požiarov podľa vlastností horľavých látok do štyroch kategórií (tried A, B, C, D). V európskych normách je ako samostatná trieda uvádzaná aj trieda F (požiare rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov používaných v kuchynských spotrebičoch).
Trieda Charakteristika triedy Príklady horľavých látok
Požiare pevných látok zvyčajne organického pôvodu. Pri horení týchto látok sa spravidla vytvára žeravý zvyšok. drevo, papier, seno, uhlie
Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva. acetón, benzín, etanol, petrolej
Požiare plynov. bután, metán, propán, vodík
Požiare kovov. draslík, hliník, horčík, sodík
Požiare rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov používaných v kuchynských spotrebičoch. rastlinné a živočíšne kuchynské oleje a tuky